×
TRAŽI

Proučavanje br. 4: „Šta Bog planira da stvori u našem životu?“

Počni sa molitvom: " Bože, molim te da mi govoriš kroz Svoju Reč, Bibliju. Govori mom srcu da bih razumeo/-a šta želiš da mi kažeš. Amen."

2. Korinćanima 5
17 Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade.

Galaćanima 5
16 Velim pak: po duhu hodite, i želja telesnih ne izvršujte. 17 Jer telo želi protiv duha, a duh protiv tela; a ovo se protivi jedno drugom, da ne činite ono šta hoćete.

Pitanje – Pre nego što si postao/-a hrišćanin, ti si jednostavno činio/-a po svojim željama. Ali od sada, prema ovim stihovima, kakav ćeš sukob doživljavati?

Pitanje – Na osnovu stiha 16, šta da radimo?

Pitanje – I na osnovu stiha 16, ako to učinimo, kakav će biti ishod?

Galaćanima 5
19 A poznata su dela telesna, koja su preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost, 20 Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, sablazni, jeresi, 21 Zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja, i ostala ovakva za koja vam napred kazujem kao što i kazah napred, da oni koji tako čine neće naslediti carstvo Božije.

Pitanje – Da li Bog namerava da ovaj način života bude karakterističan za naš život, sada kada Hrist živi u nama?

Rimljanima 12
2 I ne vladajte se prema ovome veku, nego se promenite obnovljenjem uma svog, da biste mogli kušati koje je dobra i ugodna i savršena volja Božija.

Pitanje – Šta Bog želi da radi u tvom životu?

2. Korinćanima 3
17 A Gospod je Duh: a gde je Duh onde je sloboda. 18 Mi pak svi koji otkrivenim licem gledamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u ono isto obličje iz slave u slavu, kao od Gospodnjeg Duha.

Pitanje – Šta će se dogoditi dok dopuštamo da Duh Sveti menja naš život?

Galaćanima 5
22 A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, 23 Krotost, uzdržanje; na to nema zakona.

Pitanje – Umesto života koji karakteriše greh, šta Bog želi da stvori u našem životu?

Pitanje – Na osnovu stiha 25, kako se ove odlike mogu ostvariti u našem životu?

Luka 6 – Isus je rekao:
47 Svaki koji ide za mnom i sluša reči moje i izvršuje ih, kazaću vam kakav je: 48 On je kao čovek koji gradi kuću, pa iskopa i udubi i udari temelj na kamenu; a kad dođoše vode, navali reka na onu kuću i ne može je pokrenuti, jer joj je temelj na kamenu.

Pitanje – Koje tri stvari Isus traži od nas da činimo?

Pitanje – I kako bi nam to promenilo život?

Jovan 15 – Isus je rekao:
4 Budite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe, ako ne bude na čokotu, tako i vi ako na meni ne budete. 5 Ja sam čokot a vi loze; i koji bude u meni i ja u njemu on će roditi mnogi rod; jer bez mene ne možete činiti ništa.

Pitanje – Isus je koristio primer grožđa koje raste na granama, povezanih sa glavnom lozom. Dok težimo poslušnosti Isusu, prema stihu 5, šta donosi plod (Njegove osobine) u našem životu?

2. Korinćanima 3
18 … preobražavamo se …

Jovan 15
5 … jer bez mene ne možete činiti ništa.

2 . Korinćanima 4
7 … da premnoštvo sile bude od Boga, a ne od nas.

Pitanje – Na osnovu ovih stihova, na koga Bog želi da se oslonimo za promene u svom životu? Da li je na nama da menjamo sami sebe?

Zaključak: Rezimiraj šta svi ovi stihovi govore o tome, šta Bog želi da stvori u našem životu i kako će to učiniti.

Sada možeš odštampati proučavanje br.4.

Kada napustiš ovu stranicu, tvoji odgovori se neće sačuvati.

Za proučavanje br.5, klikni ovde.