×
TRAŽI

Proučavanje br. 5: „ O čemu se radi u molitvi? “

Počni sa molitvom: " Bože, molim te da mi govoriš kroz Svoju Reč, Bibliju. Govori mom srcu da bih razumeo/-a šta želiš da mi kažeš. Amen."

Naum 1
7 Dobar je Gospod, grad je u nevolji, i poznaje one koji se uzdaju u Nj.

Pitanje – Koje ti tri stvari ovo govori o Božjem karakteru?

Pitanje – U svetlu ovoga, koji postupak Bog želi da preduzmeš?

1.Petrova 5
7 Sve svoje brige bacite na Nj jer se on brine za vas.

Filipljanima 4
4 Radujte se svagda u Gospodu, i opet velim: radujte se. 5 Krotost vaša da bude poznata svim ljudima. 6 Gospod je blizu. Ne brinite se nizašta nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša.

Pitanje – Šta Bog želi da uradimo sa našim brigama?

1. Solunjanima 5
16 Nego svagda idite za dobrim, i među sobom, prema svima. 17 Radujte se svagda. 18 Molite se Bogu bez prestanka. Na svačemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija u Hristu Isusu od vas.

Pitanje – Šta misliš, na koji su način ove tri naredbe međusobno povezane?

1. Jovanova 5
14 I ovo je sloboda koju imamo k Njemu da ako šta molimo po volji Njegovoj posluša nas. 15 I kad znamo da nas sluša šta god molimo, znamo da će nam dati šta tražimo od Njega.

Pitanje – Na koje molitve odgovara Bog?

Rimljanima 8
26 A tako i Duh pomaže nam u našim slabostima: jer ne znamo za šta ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim. 27 A Onaj što ispituje srca zna šta je misao Duha, jer po volji Božijoj moli se za svete.

Pitanje – Kako nam Sveti Duh pomaže u našim molitvama?

Jevrejima 4
14 Imajući, dakle, velikog Poglavara svešteničkog, koji je prošao nebesa, Isusa sina Božijeg, da se držimo priznanja… 16 Da pristupimo, dakle, slobodno k prestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vreme kad nam zatreba pomoć.

1. Timoteju 2
5 Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus.

Jovan 14 — Isus govori:
13 I šta god zaištete u Oca u ime moje, ono ću vam učiniti, da se proslavi Otac u Sinu. 14 I ako šta zaištete u ime moje, ja ću učiniti.

Pitanje – Kako proslavlja Boga, kada su ti molitve uslišene?

Psalam 66
18 Da sam video u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod…

Psalam 145
18 Gospod je blizu svih koji Ga prizivaju, svih, koji Ga prizivaju u istini.

Pitanje – Šta nam ovi stihovi govore o iskrenosti i poštenju koje Bog želi da imamo kada razgovaramo sa Njim?

Psalam 62
5 Da, u Bogu se smiri, dušo moja; jer je u Njemu nada moja. 6 On je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti. 7 U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni je u Bogu. 8 Narode! Uzdaj se u Njega u svako doba; izlivajte pred Njim srce svoje; Bog je naše utočište.

Pitanje – Na osnovu ovih stihova, šta Bog želi da verujemo o Njemu... kako Bog želi da se pouzdamo u Njega dok se molimo?

Sada možeš odštampati proučavanje br.5.

Kada napustiš ovu stranicu, tvoji odgovori se neće sačuvati.

Čestitamo! Započeo/-a si zajedništvo sa Bogom. Nastavi da živiš verom u Isusa; to daje ispunjenje za ceo život. Ohrabrujemo te da pročitaš i ostale članke na ovom sajtu.