×
TRAŽI

Proučavanje br. 3: Šta Bog želi da činimo kada uradimo greh?

Počni sa molitvom: " Bože, molim te da mi govoriš kroz Svoju Reč, Bibliju. Govori mom srcu da bih razumeo/-a šta želiš da mi kažeš. Amen."

Rimljanima 3
23 Jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božiju, 24 I opravdaće se za badava blagodaću Njegovom, otkupom Isusa Hrista. 25 Kog postavi Bog očišćenje verom u krvi Njegovoj da pokaže svoju pravdu oproštenjem pređašnjih greha;

Pitanje – Na osnovu stiha 23, ko čini grehe?

Pitanje – Ipak, stih 24 kaže da nas Bog proglašava nevinima. Zašto?

Pitanje – Stih 25 - Kako su ljudi učinjeni pravednima pred Bogom?

Efežanima 1
7 U kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom, i oproštenje greha, po bogatstvu blagodati Njegove.

Pitanje – Da li nam je oprošteno jer smo prestali grešiti?

1. Jovanova 4
10 U ovom je ljubav ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da On pokaza ljubav k nama, i posla Sina svog da očisti grehe naše.

Pitanje – Zašto nam je oprošteno?

Rimljanima 5
1 Opravdavši se, dakle, verom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svog Isusa Hrista…

Pitanje – Zašto imamo mir sa Bogom?

Iako grešimo, i Bog je svestan toga.

1. Jovanova 1
8 Ako kažemo da greha nemamo, sebe varamo, i istine nema u nama. 9 Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde. 10 Ako kažemo da ne sagrešismo, gradimo Ga lažom, i reč Njegova nije u nama.

Pitanje – Šta Bog želi da uradimo sa našim gresima?

Pitanje – Koje dve stvari će Bog uraditi kada Mu priznamo naše grehe?

Pitanje – Šta Bog oseća prema poricanju ili umanjivanju naših grehova?

Jevrejima 4
16 Da pristupimo, dakle, slobodno k prestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vreme kad nam zatreba pomoć.

Zaključak: Rezimiraj šta Bog želi da činimo kada grešimo.

Sada možeš odštampati proučavanje br.3.

Kada napustiš ovu stranicu, tvoji odgovori se neće sačuvati.

Za proučavanje br.4, „Šta Bog planira da stvori u našem životu?“ klikni ovde.