×
TRAŽI

Da li je Bog sada u mom životu?

Važno je znati da li vas je Bog čuo, kada ste doneli odluku i pozvali Isusa u svoj život? Da, čuo vas je. Isus je obećao da će ući u naš život ako Ga zamolimo.

U Otkrivenju 3:20 Isus daje ponudu: " Evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim i on sa mnom." Jeste li otvorili vrata svog srca Bogu? Ako jeste, onda, da li se sećate šta je rekao da će učiniti? Da li bi vas ikada Bog obmanuo?

1.Jovanova 5:14 kaže: "A u ovome se uzdamo u Boga: šta god da molimo u skladu s njegovom voljom,on nas čuje."

U Jovan 6:37 Isus kaže: " Sve što mi Otac daje doći će k meni, i onoga ko dođe k meni neću oterati." A u Jovan 10:27-29: "Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu. I ja ću im dati život večni, i nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje. Otac moj koji mi ih dade veći je od svih; i niko ih ne može oteti iz ruke Oca mog."

Isus je umro na krstu za naše grehe da bismo mogli biti u zajedništvu sa Njim. Nije ravnodušan na ovo pitanje. Potrudio se da nas dovede u odnos sa Njim. Isus je uzeo naše grehe na Sebe i prekrio nas Svojom pravednošću, učinivši da nam bude u potpunosti oprošteno i da nas Bog u celosti prihvati. Ne moramo prvo da živimo dobrim život, niti da izvodimo verske obrede, niti da provedemo godine i godine moleći Ga. Bog je taj koji nam je omogućio da imamo odnos s Njim. Dolazimo k Njemu na osnovu onoga što je On učinio za nas, a ne na osnovu onoga što mi možemo učiniti. Platio je za naše grehe, da bi nam mogao oprostiti i ući u naš život. 1.Petrova 3:18 kaže: "Jer i Hristos jedanput za grehe naše postrada, pravednik za nepravednike, da nas privede k Bogu, ubijen, istina, bivši telom, no oživevši Duhom;"

Kada pozovete Isusa da uđe u vaš život, uzbudljivo je znati šta Bog kaže da je istina o vašem odnosu s Njim:

 • U miru ste sa Bogom -- " Opravdavši se, dakle, verom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svog Isusa Hrista," (Rimljanima 5:1)

 • Postali ste dete Božije -- " A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo," (Jovan 1:12)

 • Ne živite više u tami -- " Jer bejaste nekada tama, a sad ste videlo u Gospodu: kao deca videla živite;" (Efežanima 5:8)

  "Koji nas izbavi od vlasti tamne, i premesti nas u carstvo Sina ljubavi svoje, U kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom i oproštenje greha;" (Kološanima 1:13-14)

 • Oprošteno vam je -- " Za ovo svedoče svi proroci da će imenom Njegovim primiti oproštenje greha svi koji Ga veruju." (Dela 10:43)

  "U kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom, i oproštenje greha, po bogatstvu blagodati Njegove, Koju je preumnožio u nama u svakoj premudrosti i razumu," (Efežanima 1:7-8)

  " Po tom se pokaza ljubav Božija k nama što Bog Sina svog Jedinorodnog posla na svet da živimo kroza Nj. U ovom je ljubav ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da On pokaza ljubav k nama, i posla Sina svog da očisti grehe naše." (1.Jovanova 4:9-10)

 • Dobili ste večni život -- "Zaista, zaista vam kažem: Ko moju reč sluša i veruje Onome koji je mene poslao, ima život večni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život." (Jovan 5:24)

  "I ovo je svedočanstvo da nam je Bog dao život večni; i ovaj život večni u Sinu je Njegovom. Ko ima Sina Božijeg ima život; ko nema Sina Božijeg nema život. Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate da imate život večni i da verujete u ime Sina Božijeg." (1.Jovanova 5:11-13)

 • Zapečaćeni ste Svetim Duhom -- "Kroz kog i vi, čuvši reč istine, jevanđelje spasenja svog, u kome i verovavši zapečatiste se Svetim Duhom obećanja," (Efežanima 1:13)

 • Možete sve više da saznajete o Božijoj ljubavi prema vama -- "Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam.Tim će se Otac moj proslaviti, da rod mnogi rodite; i bićete moji učenici. Kao što Otac ima ljubav k meni, i ja imam ljubav k vama; budite u ljubavi mojoj. Ako zapovesti moje uzdržite ostaćete u ljubavi mojoj, kao što ja održah zapovesti Oca svog i ostajem u ljubavi Njegovoj. Ovo vam kazah, da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni." (Jovan 15:7-11)

Da bi ste rasli u vašem odnosu sa Bogom:

Da biste bolje upoznali Boga, provodite vreme u Njegovoj reči (Bibliji) moleći Ga da vam otkrije više o Sebi i da izgradi vaš odnos s Njim. Evanđelje po Jovanu (četvrta knjiga u Novom zavetu) je odlično mesto za početak.

I slobodno razgovarajte sa Njim. Bog nas ohrabruje: "Ne brinite se nizašta nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša. I mir Božji, koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu." (Filipljanima 4:6-7)