×
TRAŽI

Tajna hrišćanskog života

Razumevanje života ispunjenog Duhom.

Čini se da je nemoguće živeti hrišćanskim životom? Da vam kažem jednu tajnu - jeste nemoguće - u svojoj snazi. Pokušaj da se živi hrišćanski život u svojoj snazi je kao plovidba broda na suvom…prosto ne funkcioniše. Jer da bi brod stigao negde, on mora da plovi na vodi. Da bi uživali u hrišćanskom životu, trebamo naučiti kako se odmarati u Bogu. Pavle je znao za to: " Sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje." (Filipljanima 4:13)

Tajna hrišćanskog doslednog života je da Hrist živi Svoj život kroz nas: " A ja više ne živim, nego živi u meni Hristos. A što sad živim u telu, živim verom Sina Božjeg, kome omileh, i predade sebe za mene." (Galaćanima 2.20)

Tokom Hristove poslednje večeri sa Svojim učenicima, On im je rekao da će ih napustiti ali da ih neće ostaviti same: " Nego vam ja istinu govorim: bolje je za vas da ja idem; jer ako ja ne idem, utešitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću Ga k vama." (Jovan 16:7)

Darovan vam je Neko ko vam omogućava da hrabro živite hrišćanski život - Duh Sveti. On nije samo vodič za pultom za informacije duž staze do Neba: On je Hristov Duh - koji je došao da živi u vama.

Ko je Sveti Duh?

Sveti Duh je Bog, kao što su to i Sin i Otac. Veliki deo zbrke koja okružuje Svetog Duha nastaje kada ljudi omaše, te Ga ne posmatraju kao osobu. On ima ličnost. On je božanska osoba koja ima volju i emocije.

Sveti Duh ima sve one osobine koje imaju i Sin i Otac. On je svemogući (svemoćan), sveznajući (sve zna), postojan (nepromenljiv) i večan. On je treća osoba Trojstva.

Koja je svrha Svetoga Duha?

Duh Sveti je glavni deo vašeg hrišćanskog života. Pogledajmo neke od Njegovih uloga i videćemo zašto je toliko važan.

Duh Sveti vas je osudio za vaš greh i potrebu za Hristom (Jovan 16: 8-11). Biblija objašnjava da bez pomoći Duha Svetoga ljudi misle da je hrišćanstvo glupost (1. Korinćanima 1:18). Oni oko vas mogu pomisliti da je ludo što ste se tako obavezali Hristu! Vi to uopšte ne vidite tako, jer vam je Duh Sveti otkrio čudo života u Hristu.

Sveti Duha vam je dao novi život. Isus je rekao da telo daje život samo telu. Potrebno je roditi se duhovno Svetim Duhom (Jovan 3:6). I upravo se kroz taj Duh Božija ljubav izlila u vaše srce (Rimljanima 5:5). Sveti Duh takođe pruža unutrašnje uverenje da ste hrišćanin (Rimljanima 8:16).

Sveti Duha je vaš učitelj. On vas vodi ka istini Božije Reči. Objašnjava Bibliju kako biste mogli da razumete i primenite njenu istinu (Jovan 16:13-14). O govori srcima ljudi dok im pričate o Isusu (Dela 1:8). On govori umesto vas pred Ocem kada se osećate kao da ne znate šta ili kako da se molite (Rimljanima 8:26-27).

Hrist je poslao Svetog Duha da vam omogući da živite hrišćanski život! Kao što je Pavle pisao: "… Onaj koji je podigao Hrista iz mrtvih oživeće i vaša smrtna telesa Duhom svojim koji živi u vama." (Rimljanima 8:11). Hrišćanski život se može živeti samo u snazi Svetoga Duha.

Možda razmišljate, onda mi treba taj Duh Sveti! Ako ste hrišćanin, onda Ga već imate: " A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji u vama živi." (Rimljanima 8:9). Duh Sveti prebiva u vama, ali možda svoj život ne pokoravate Njegovoj upravi. On je možda stanovnik u vama ali ne i Onaj koji vlada.

Pavle je razlikovao dve vrste hrišćana: duhovne i telesne.

1. Duhovan hrišćanin Ovo je hrišćanin koji ima poverenja u Boga, teži da živi život iz Božije perspektive, imajući „um Hristov“. (1. Korinćanima 2:16).

Duhovna osoba je prihvatila Hrista i živi život usredsređen na Hrista. Ta osoba nije bezgrešna i svakodnevno se suočava sa problemima i iskušenjima, baš kao i svi drugi. Ali je za njega način života da veruje Hristu u svakom detalju i problemu koji se pojavi. Njegova najveća želja je da udovolji Hristu i ne oslanja se na odobravanje drugih.

2. Telesan hrišćanin Ova osoba je hrišćanin koji živi sa sopstvenim naporima i po svojim razmišljanjima. " I ja, braćo, ne mogoh s vama govoriti kao s duhovnima nego kao s telesnima, kao s malom decom u Hristu. Mlekom vas napojih a ne jelom, jer još ne mogaste, i ni sad još ne možete, Jer ste još telesni. Jer gde su među vama zavisti i svađe i nesloge, niste li telesni, i ne živite li po čoveku?" (1.Korinćanima 3:1-3)

Telesno znači "po telu". Telesni hrišćanin je hrišćanin (jer je u nekom trenutku svoj život posvetio Isusu Hristu), ali njegov život je usmeren na njega samoga i njegove potrebe. On može pokazati neke dokaze da je hrišćanin, ali delo Svetog Duha se potiskuje ili svesnom neposlušnošću ili neznanjem o službi Duha.

Šta razlikuje telesnog hrišćanina od duhovnog? Nije da telesnom hrišćaninu nedostaje deo Hrista ili Svetog Duha - on poseduje iste duhovne resurse kao i duhovni hrišćanin. Ali duhovni čovek se oslanja na Hristovu moć da živi svoj hrišćanski život, dok se telesni čovek oslanja na svoju. Pokušaj sopstvenim naporima živeti hrišćanski život jednako je uzaludan kao i pokušaj da se krećete gradom gurajući automobil.

Biti vođen Duhom

Biblija govori o tome "biti vođen" Duhom. To podrazumeva da se pokoravamo onome što On kaže: On vodi a mi sledimo. Dovoljno jednostavno. Ali obično ne volimo da nam neko govori šta da radimo - čak i ako je taj neko Bog! Ipak, ispunjavanje Duhom Svetim znači dopuštanje da nam Duh Božiji i Reč Božija govore šta da radimo.

Svaki dan imamo izbor: Hoćemo li dopustiti da nas vodi Duh Sveti ili će nas nešto drugo kontrolisati? Da li će strah od budućnosti ili naša želja da dobijemo ono što želimo postati važniji od pokoravanja Hristu? Kada vas Duh Sveti ispuni, onda On vodi vaše misli i vaše postupke. Ne možete biti ispunjeni mržnjom, strahom ili brigom dok ste ispunjeni Duhom. Jer onda nema mesta za drugo osim za Duha.

" Toga radi ne budite nerazumni, nego poznajte šta je volja Božija. I ne opijajte se vinom u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte Duhom," (Efežanima 5:17-18) Za razliku od alkohola, promene koje Duh Sveti proizvodi nisu veštačke. Ne troše se vremenom. Biblija ove trajne promene naziva plodom koji je proizveden iz života usmerenog na Hrista: " A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost, uzdržanje; …" (Galaćanima 5:22-23)

Kako mogu biti ispunjen Svetim Duhom?

Kontrola Svetog Duha je našim izborom tj. našom dobrovoljnom dozvolom i nije automatski samo zato jer je Duh prisutan. Na primer, ljudi se ne opiju samo zato jer nose neotvorene kutije piva ili jer rade u prodavnici alkoholnih pića. Isto tako, tako hrišćanin možete biti okruženi Biblijom i hrišćanima, a da se ne ispuni Duhom Svetim.

Možete izraziti svoju želju, da sledite vođstvo Svetog Duha, kroz molitvu. Evo molitve koja mi je često bila korisna:

"Dragi Oče, trebam Te. Priznajem da sam upravljao svojim životom kako sam hteo i da sam, kao rezultat, grešio protiv Tebe. Zahvaljujem Ti što si mi oprostio grehe Hristovom smrću na krstu. Sada pozivam Hrista da ponovo zauzme Njegovo mesto na prestolu mog života. Ispuni me Duhom Svetim onako kako si mi zapovedio da se ispunim i kao što si obećao u Svojoj Reči da ćeš učiniti ako tražim sa verom. Molim se za to u Isusovo ime. Kao izraz svoje vere, sada Ti zahvaljujem što si usmerio moj život i što si me ispunio Duhom Svetim. “1

Ako ste molili ovu molitvu, želeći da Duh ima kontrolu, onda vas Duh Sveti sada ispunjava - čak i ako možda ne osećate. " I ovo je sloboda koju imamo k Njemu da ako šta molimo po volji Njegovoj posluša nas. I kad znamo da nas sluša šta god molimo, znamo da će nam dati šta tražimo od Njega." (1.Jovanova 5:14-15)

Neki ljudi poistovećuju ispunjenje Svetim Duhom sa mističnim religioznim iskustvom. Nije mistično. To je odluka vere: odgovor na ono što Bog kaže u Svojoj Reči, na Njegovu želju da vas ispuni Svojim Duhom. Ne oslanjajte se na osećanja.

Tri pitanja

Služba Svetog Duha je tako vitalna za naš hrišćanski život! Može postojati nekoliko pitanja u vašem umu koja su ostala bez odgovora.

1. Zašto više hrišćana nije ispunjeno Duhom?

Upravo to je bilo Majkovo pitanje tog dana kada smo zajedno ručali. Koji je razlog što više hrišćana nije ispunjeno Svetim Duhom?

Jednom rečju, greh. Biramo da budemo neposlušni Bogu. Ovo može biti u obliku ponosa: želeti da stvari budu po našem. Ne dajemo Bogu kontrolu nad našim finansijama; trudili smo se za svoj novac i on je sada naš. Ne dajemo Bogu kontrolu nad našim međuljudskim odnosima; zašto oprostiti toj osobi kada je ona zaista kriva? Ne dajemo Bogu kontrolu nad našim ličnim moralom; to je samo naša stvar i niko ne treba da se meša - pa čak ni Bog. To je sve ponosito razmišljanje. Pismo kaže: " Jer podsmevačima On [Bog] se podsmeva, a krotkima daje milost." (Izreke 3:34)

Greh može da poprimi i drugi oblik: strah. U Izrekama se kaže: "Strašljiv čovek meće sebi zamku; a ko se u Gospoda uzda, biće u visokom zaklonu." (Izreke 29:25) Postoji li nešto što je Bog želeo da uradite, ali vi to niste učinili jer ste se bojali onoga što će ljudi misliti? Znam i sam da je onda lako misliti: ne mogu to da učinim. Izgledao bih glupo da to uradim. Ma, Bog sigurno ne želi da to uradim. Ali često upravo to želi!

Druga polovina stiha iz Izreka nas uči " a ko se u Gospoda uzda, biće u visokom zaklonu." Lako je staviti odobravanje ljudi iznad odobravanja Boga, ali nije li ugodno Bogu kada zaista želimo da Njega stavimo ispred drugih? Onda će se naši životi razlikovati od ostalih ljudi. Ali vredi.

2. Mogu li biti ispunjen Duhom a i dalje se boriti sa grehom?

Pretpostavljam da to zavisi od toga šta podrazumevate pod „borbom sa grehom“!Ako se neprestano predajete grehu, onda Duh Sveti ne može da kontroliše ili ispunjava vaš život. Ali ako pitate: „Da li ću i dalje učiniti greh nakon saznanja o ispunjenju Duhom Svetim?“ - odgovor je odlučno da.

Možda se zateknete da činite greh i ispovedate ga nekoliko puta tokom dana. To nije duhovna slabost; to je dokaz da Duh Sveti deluje u vašem životu! Biti svestan greha i suočavati se sa njim je opisan kao „duhovno disanje“.

Duhovno disanje uključuje „izdisaj“ - priznavanje svog greha Gospodu čim se dogodi. Shvatate da ste zgrešili i prisvojili Gospodovo mesto kao upravitelja vašeg života. „Izdišući“ uklanjate nečisto i molite za oproštaj koji je vaš kroz Hristovu smrt na krstu.

Duhovno disanje takođe uključuje „udisaj“ - molbu Boga da vas ponovo ispuni Svojim Svetim Duhom, da bi On ponovo usmeravao vaš život. Zapamtite da vas On ne ostavlja kad grešite. Ali vi ste bili ignorisali Njegovo vođstvo a sada ponovo sledite Njegova uputstva. Učite da Mu verujete, što zahteva vreme. Nemojte se obeshrabriti kada padnete u greh: naučite da se podignete.

Najmlađe od naše troje dece je prohodalo protekle godine. To je iziskivalo vreme. Nije se probudila na prvi rođendan, preskočila ogradu svog krevetića i trčala na časove aerobika za malu decu. Njeni prvi koraci su bili nesigurni i klimavi. Pala je u lokvu od blata i u korpu za veš, saplela se o stolić ispred sofe. Ali nikada nije odustala. Na kraju su njeni koraci postali jači, samopouzdaniji. I dalje ponekada padne (a padaju i roditelji!), ali se opet podigne.

Nikada ne postajemo imuni na greh; bezgrešnost je rezervisana za Nebo. Kako budemo bolje upoznavali Boga, tako ćemo rasti i gledati život iz Njegove perspektive, a u nekim oblastima i manje grešiti. Takođe ćemo naučiti da se borimo protiv iskušenja. Ali čak i tada će biti prilika kada ćemo da zgrešimo, te ćemo trebati da dišemo duhovno, bilo da smo u prvoj godini svog hrišćanskog života ili u svojoj sedamdesetoj.

3. Šta ako se moj život još uvek nije mnogo promenio?

Da li vam je palo na pamet da je vaš nivo duhovnog rasta možda upravo tamo gde ga Bog želi? Pogledali smo dve vrste hrišćana, telesne i duhovne. Ali postoji i treća kategorija hrišćana: novi hrišćani. Sećate se šta je Pavle rekao Korinćanima? " I ja, braćo, ne mogoh s vama govoriti kao s duhovnima nego kao s telesnima, kao s malom decom u Hristu."

Nekoliko godina ranije, Pavle je mnoge od tih korintskih vernika doveo Hristu. U to vreme nije očekivao da će oni biti zreli, duhovni vernici. Ali umesto da slede hrišćanski uobičajeni obrazac duhovne zrelosti, vernici u Korintu su postali telesni. Ako ste vernik samo nekoliko meseci, još uvek ste „beba“ hrišćanin - ne telesan, samo mlad.

Svakog septembra, kada smo živeli na Srednjem zapadu, naša porodica bi išla u Stover voćnjake u Tri Reke, Michigan. Znali smo da će nas dočekati uredno obeleženi redovi stabala jabuka. Punili smo korpe od oko 35 litara sa Mackintoshes, Winesaps i Romes vrstama jabuka.

Blizu zadnjeg dela voćnjaka nalazili su se drvoredi koji nisu bili natovareni jabukama. U stvari, uopšte nisu imali ploda. Ali nisu bili mrtvi; bili su samo mladi. Neki još nisu dostigli ni visinu od metar i po. Dok su starija stabla sazrevala i bila savijena zbog težine jabuka, ova mlada stabla su bila zauzeta samo sa rastom.

Ako danas poslušate Hrista i verujete Njegovoj sili da vas menja, onda ste tačno tamo gde Bog želi da budete. Ne mučite se zbog „voća“ za koje osećate da vam nedostaje. Nikada nisam video da se neko od tih mladih stabala ikad upoređivalo sa starijima. Rast je proces, a svaki njegov deo je od vitalnog značaja.

Otkrivam da, dok sam poslušan Hristu i ne brinem se upoređujući sebe sa drugim hrišćanima, uživam biti hrišćanin.

(1) Molitva je uzeta od Bill Bright-a, „Da li ste učinili čudesno otkriće Duhom ispunjenog života?“ (San Bernardino, CA: Campus Crusade za hrista, 1966), str. 12.