×
TRAŽI

Zašto ne moramo da slušamo Sotonu

Bio je početak januara. Upravo sam se vratila kući sa nekoliko konferencija gde sam bila govornik. Tog dana sam se probudila potištena i obeshrabrena. Imala sam misli poput ovih: " Moj život je gotov. Već si proživela najbolje godine svog života. Moja služba je završena. Ne osećam se kao da me Bog voli. " Zašto bih uopšte imala te misli? Odakle dolaze? Kako bih mogala da ih nateram da odu? Na kraju dana sam već bila dobro. Moje raspoloženje se popravilo i imala sam nadu. Međutim, šta sam saznala ili uradila da je došlo do ove promene? To je ono što želim da podelim sa vama, tako da i vi možete imati pobedu kada god se na vas spusti strah ili malodušnost ili neka druga duhovna bitka.

U mojim godinama službe sam naučila da imamo neprijatelja naših duša. Ne prizivamo ga, ali je on ipak prisutan. 1.Petrova 5:8 kaže: " Budite trezni i pazite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere." To znači, da mu se mi opiremo čvrstinom i držanjem za Božiju Reč.

Ko je Sotona?

Ko je tačno Sotona? On je taj koji je u Svetom pismu nazvan "Zlim". On nije suprotnost Bogu, kao da bi bio u bilo čemu drugom ravnopravan sa Bogom, jer Bog nema pandana. Niko nije jednak Bogu. Sotona je samo anđeo pod Božijom osudom. On pokušava da ima silu i vlast nad hrišćanima, ali je rečeno: " Vi ste od Boga, dečice, i nadvladaste ih, jer je veći koji je u vama negoli koji je na svetu." (1.Jovanova 4:4)

Ipak, Sotona pokušava da obeshrabri hrišćane. On nas mami na greh i pokušava nas držati podalje od vere u Boga. Ne vidimo ga, ali je on tu. Sam Isus se molio za nas da nas Otac sačuva od Zloga. (Jovan 17:15)

U Svetom pismu se o Sotoni govori kao o tužitelju, klevetniku, ocu laži, ubici, obmanjivaču, protivniku. U poslanici Efežanima Pavle kaže: " Jer naš rat nije s krvlju i s telom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovog sveta, s duhovima pakosti ispod neba." (Efežanima 6:12) Mi smo protiv nečega. U 2.Korinćanima 2:11 Pavle kaže da on nije bio neupućen u Sotonine šeme. Mi takođe ne možemo sebi priuštiti neupućenost.

Ali, isto tako ne moramo da se plašimo. Nikada vas ne bih ohrabrivala da se usredsredite na tamu, iako ona zasigurno postoji. Umesto toga, želim da znate za pobedu koju imamo u Hristu ... istinu i sigurnost koja je naša.

Kako tačno deluje Sotona? Čime se on bavi? Prvenstveno, Sotona pokušava da nas prevari - pokušava da nešto izgleda kao istina, mada je to zapravo laž; to je obmana. Dr Neil Anderson iz Službe Slobode u Hristu je dao vrlo korisno zapažanje.

Biblija opisuje Sotonu na tri načina:

  • kušavač (Matej 4:3)
  • tužitelj braće (Otkrivenje 12:10)
  • otac laži (Jovan 8:44)

Dr Anderson je primetio: " Da vas iskušavam, znali biste. Da vas optužujem, znali biste. Ali ako bih vas prevario, ne biste to znali. Moć Sotone je u laži. Ako uklonite laž, uklonili ste moć. “

Suočavanje sa Sotonom

Kako da se suprotstavimo Sotoninim lažima? Gledajmo na ono što Bog kaže. Kada se možda osećate kao rđavi hrišćanin, na primer, zato što niste proveli vreme u molitvi ili Reči ili se osećate kao da ste na neki način izneverili Boga, i počnete da razmišljate: " Mora da se Bog toliko razočarao u mene da će verovatno odustati od mene. " Pa, šta kaže Božija Reč? " Uzdajući se u ovo isto da će Onaj koji je počeo dobro delo u vama dovršiti ga tja do dana Isusa Hrista." (Filipljanima 1:6) i " Nikakva, dakle, sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu nego po Duhu." (Rimljanima 8:1)

Ili možda razmišljate: "Zapravo me Bog ne voli. Da me voli, ja ne bih imala sve ove probleme u životu. " To može delovati kao da je istina, ali šta kaže Božija Reč? " Kao što Otac ima ljubav k meni, i ja imam ljubav k vama." (Jovan 15:9) " U ovom je ljubav ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da On pokaza ljubav k nama, i posla Sina svog da očisti grehe naše." (1.Jovanova 4:10) " Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac, da se deca Božija nazovemo i budemo" (1.Jovanova 3:1)

Ili, recimo da ste obeshrabreni zbog nekog greha, a Sotona vas optužuje, govoreći vam da vam Bog nikada neće oprostiti. To je laž. Kako to znamo? Šta kaže Božija Reč? " Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde." (1.Jovanova 1:9)

Evo još jednog primera. Recimo da vas neko privlači, a ova osoba vam govori: " Naš seksualni odnos ne bi predstavljalo problem Bogu, jer se mi toliko volimo “. Ali šta kaže Božija Reč? " Brak da drže svi u časti, i postelja bračna da bude čista..." (Jevrejima 13:4) " Jer je ovo volja Božija, svetost vaša, da se čuvate od kurvarstva, I svaki od vas da zna držati svoj sud u svetinji i u časti, A ne u slasti želja, kao i neznabošci, koji ne poznaju Boga." (1.Solunjanima 4:3-5)

Ne dopuštajmo da naša osećanja ili misli ili Sotonine laži diktiraju šta je istina. Božija Reč je istinitija od svega što osećamo, mislimo ili vidimo. Sotona pokušava da nam pomuti razmišljanje, pokušava da nas natera da pomislimo da nas Bog nečega lišava. Ali Bog je taj koji nas je stvorio i koji nas voli do te mere da je umro za nas. Suočavajući se sa Sotonskim lažima, morate znati istinu.

Vi morate poznavati Njegovu Reč da bi vas ona oslobodila. Rečeno nam je da se odupremo đavolu, " Branite se od njega tvrđom u veri," (1.Petrova 5:9) Vera nije osećanje. To je naša odluka koju moramo učiniti da bi držali Boga za Njegovu Reč. Da bismo stekli slobodu u duhovnoj borbi, mi uzimamo te misli, osećanja i iskušenja i tražimo "Šta Božija Reč kaže o ovome?" U Jovanu 17, odmah nakon što je Isus molio Oca: " Ne molim Te da ih uzmeš sa sveta, nego da ih sačuvaš oda zla.", znate šta je rekao? " Osveti ih istinom svojom: reč je Tvoja istina." (Jovan 17:17). Isus je takođe bio rekao: " I poznaćete istinu, i istina će vas izbaviti." (Jovan 8:32)

Otkrila sam da je važno znati ko mi jesmo u Hristu. U poslanici Efežanima Pavle piše: " I bistre oči srca vašeg da biste mogli videti šta je nada Njegovog zvanja, i koje je bogatstvo slave nasledstva Njegovog u svetima, I kakva je izobilna veličina sile Njegove na nama koji verujemo po činjenju prevelike sile Njegove." (Efežanima 1:18-19) Bog živi u nama i osnažuje nas.

Dakle, kada se zateknemo da imamo negativne misli o sebi ili o Bogu ili o drugima, šta onda radimo sa njima? Efežanima 6:16 kaže: " ... uzmite štit vere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strele nečastivog." Stih kaže da ćemo moći da ugasimo SVE plamene strele Zloga. To su misli koje kao da dolaze niotkuda - poput plamenih strela. Šta mi radimo sa njima? Primetite da piše " uzmite štit vere". To je nešto što mi treba da uradimo. Ne možemo sebi priuštiti da budemo pasivni u duhovnoj borbi. U Jakov 4:7 se kaže: " Pokorite se, dakle, Bogu a protivite se đavolu i pobeći će od vas." Moramo aktivno uzeti Boga za Njegovu Reč. Ako vas napadne plamena strela, znajte da je ona usmerena na vaš um.

Da li ste ikada pomislili da ste MORALI popustiti iskušenju, kao da vas je Sotona uverio da je to iskušenje bilo preveliko da bi ste mu se mogli odupreti? Upamtite jedan sjajan stih i imajte ga na umu u ovim vremenima: " Drugo iskušenje ne dođe na vas osim čovečijeg; ali je veran Bog koji vas neće pustiti da se iskušate većma nego što možete, nego će učiniti s iskušenjem i kraj, da možete podneti." (1.Korinćanima 10:13)

Zarobljavanje misli

Sotona ne može da čita naše misli, ali može da usadi misli u naše umove. 2.Korinćanima 10:5 kaže: "... zarobljavamo svaki razum za pokornost Hristu." Dobro, ali kakve misli treba da zarobimo? To su misli koje vam padnu na pamet a koje su suprotne onome što Bog kaže o vama, Njemu samome ili o drugima.

Misli mogu postati dela; dela mogu postati navike. Ali sve ovo započinje od jedne misli. Bog želi da verujemo Njegovoj Reči više nego što verujemo svojim osećanjima ili okolnostima. Božija Reč je istinitija od svega što mislim. Istinitija je od svega što osećam. Istinitija je od toga kako stvari stoje. Biblija kaže da: " Suši se trava, cvet opada; ali reč Boga našeg ostaje doveka." (Izaija 40:8) A David u psalmima piše: " Reč je Tvoja žižak nozi mojoj, i videlo stazi mojoj." (Psalam 119:105)

Isus je dao ovu parabolu gde govori o važnosti slušanja i tvorbe onoga što On kaže ..." Svaki dakle koji sluša ove moje reči i izvršuje ih, kazaću da je kao mudar čovek koji sazida kuću svoju na kamenu: I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vetrovi, i napadoše na kuću onu, i ne pade; jer beše utvrđena na kamenu." (Matej 7:24-25) Onda nastavlja da govori: " Ako zapovesti moje uzdržite ostaćete u ljubavi mojoj, kao što ja održah zapovesti Oca svog i ostajem u ljubavi Njegovoj. Ovo vam kazah, da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni." (Jovan 15:10-11)

Možemo se suprotstaviti bilo kojoj situaciji, bilo kojoj misli ili osećaju i okrenuti se svojoj Steni (Psalam 18:46), Onome koji nas voli i vodi u svu istinu. (Jovan 16:13) Sotona će možda pokušati da vas iskuša, obeshrabri, pobedi. Ali on je lažov i njegove laži treba da suočimo sa istinom Božije Reči. Kada aktivno uzmemo svoj štit vere u Božiju Reč, onda stojimo pobednički u Hristu.

" Blagosloven Gospod, grad moj,
koji uči ruke moje boju, prste moje ratu,
Dobrotvor moj i ograda moja,
utočište moje i Izbavitelj moj,
Štit moj, Onaj u koga se uzdam,..."
Psalam 144:1-2

" Blagosiljam Gospoda u svako doba, hvala je Njegova svagda u ustima mojim.
Veličajte Gospoda sa mnom, uzvišujmo ime Njegovo zajedno.
Tražih Gospoda, i ču me, i svih nevolja mojih oprosti me.
Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod; blago čoveku koji se uzda u Nj.
Mnogo nevolje ima pravednik, ali ga od svih izbavlja Gospod."
Psalam 34:1,3,4,8,19

" Lepo je hvaliti Gospoda, i pevati imenu Tvom, Višnji,
Javljati jutrom milost Tvoju, i istinu Tvoju noću,"
Psalam 92:1-2

Uzeto uz dozvolu iz knjige Ney Bailey, "Vera nije osećanje".

Dodatno čitanje:
Onaj koji lomi ropstvo od Dr. Neil T. Anderson, Harvest House Izdavači
Pobeda nad tamom od Dr. Neil T. Anderson, Regal Books