×
TRAŽI

Ako sagrešim, da li ću i dalje ići u Nebo?

Svaki hrišćanin se bori sa grehom, a greh koji ima našu pažnju verovatno će se promeniti tokom vremena. Važno je pustiti Boga da ukaže na greh u našem životu i dozvoliti Mu da ga promeni u Svoje vreme i na Svoj način. Ako pokušamo da čačkamo greh i da ga sopstvenim naporom prevaziđemo, verovatno nećemo uspeti. Bog je taj koji nas menja, a ne na naši samostalni pokušaji, usmereni na našu snagu volje ili odlučnost ... Bog bi radije da se fokusiramo na Njega i Njegovu moć. Želi da verujemo u Njega da će nas menjati, umesto da verujemo u sebe.

Pavle se borio sa pohlepom i to opisuje u Rimljanima 7. Što je više pokušavao da se povinuje zakonu, to ga je zakon više osuđivao jer nije mogao da ga ispuni. Njegov zaključak? Postavio je pitanje: „ Ko će me izbaviti od tela smrti ove? “ te odmah dao odgovor: „Isus“ . U Rimljanima 8 je nastavio da to detaljno objašnjava .

Drugi stihovi koji mogu biti od koristi:

1.Jovanova 1:8-9; 2:1-2: " Ako kažemo da greha nemamo, sebe varamo, i istine nema u nama. Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde... Dečice moja! Ovo vam pišem da ne grešite; i ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista pravednika, I On očišća grehe naše, ..."

Niko ko je hrišćanin ne živi savršen život koji je potpuno ugodan Bogu. Ali Bog nas je prihvatio zbog Isusove smrti umesto nas, oprošteni smo i proglašeni pravednima u Božijim očima zbog Isusove pravednosti.

Rimljanima 3:20-26: " Jer se delima zakona ni jedno telo neće opravdati pred Njim; jer kroz zakon dolazi poznanje greha. A sad se bez zakona javi pravda Božija, posvedočena od zakona i od proroka; A pravda Božija verom Isusa Hrista u sve i na sve koji veruju; jer nema razlike. Jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božiju, I opravdaće se za badava blagodaću Njegovom, otkupom Isusa Hrista... da pokaže pravdu svoju u sadašnje vreme da je On pravedan i da pravda onog koji je od vere Isusove."

Bog kaže da više nismo pod zakonom (zahtevima i očekivanjima od Boga) zasnovanim na učinku. Umesto toga, mi smo pod Njegovom milošću, jer je Isus ispunio zahteve zakona i Svojom blagodaću nas je primio u odnos sa Njim.

Osnova za večni život je naša vera u Isusa, a ne naša sposobnost da pobedimo greh. Isus je umro na krstu zbog našeg greha. On nam nudi oproštaj na osnovu onoga što je učinio. Nudi nam pravednost pred Njim i, prihvata nas kao decu Božije jer je stekao naše spasenje.

Naš fokus je sada da budemo u Njegovoj Reči i da Ga molimo da ugradi u naš život ono što vidimo u Bibliji, oslanjajući se na Njega da će On to i učini. Nemojte se obeshrabriti, nego Mu i na dalje verujte odmarajući se u Njegovoj sposobnosti da vas promeni i oslobodi greha. Poslušajte Ga dok vam daje izlaz iz iskušenja - krenite tim putem! (1. Korinćanima 10:13), ali znajte da silu preobražaja ima On, a ne mi.

Postoji samo jedan način da dođete do Neba ... verom u Isusa, oslanjajući svoje spasenje na Njega i na ono što je učinio za vas. Bog nam je obezbedio spasenje. Isus je naš Spasitelj, a ne mi sami.

Isus je rekao: " Zaista, zaista vam kažem: Ko moju reč sluša i veruje Onome koji je mene poslao, ima život večni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život." Jovan 5:24