×
TRAŽI

Hoće li ovo potrajati?

Kako da znamo da je naš odnos sa Bogom siguran.

Postoje mnoge veze u našem životu koje ne traju. Možemo doživeti razvod, odlazak prijatelja kome se gubi svaki trag ili možda čak i smrt nekoga koga smo voleli. Tako da se možda pitate o ovom novom odnosu sa Bogom ... hoće li potrajati?

Bog nam kaže : "Neću te ostaviti, niti ću od tebe odstupiti." (Jevrejima 13:5). Kada stavimo svoju veru u Isusa želeći Ga u svom životu, postajemo Njegova deca i zauvek možemo da se bezbedno odmaramo u Njegovoj ljubavi. Sledeći stihovi iz Biblije će vam pomoći da vidite šta je sada istina o vašem odnosu sa Njim.

Pošto nismo stekli niti zaradili odnos sa Bogom, onda ne moramo ni da se borimo da bi ga zadržali. Biblija je vrlo jasna u vezi ovoga. Jednom kada smo poverovali u Isusa Hrista, Bog nas je prihvatio.

" A pravda Božija verom Isusa Hrista u sve i na sve koji veruju; jer nema razlike. Jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božiju, i opravdaće se [u dobrom položaju, u redu sa Njim] za badava blagodaću Njegovom, otkupom Isusa Hrista [na krstu]." (Rimljanima 3:22-24)

Sledeći stihovi iz Biblije će vam pomoći da vidite šta je sada istina o vašem odnosu sa Njim.

Pre nego što smo postali hrišćani

Možda niste bili svesni sledećih stvari. ali pre nego što postanemo hrišćani, Biblija nas opisuje kao:

 • Božiji neprijatelji (Rimljanima 5:10)
 • bespomoćni (Rimljanima 5:6)
 • bezbožni (Rimljanima 5:6)
 • grešnici (Rimljanima 5:8)
 • izgubljeni (Matej 18:11)
 • siromašni (Otkrivenje 3:17)
 • slepi (2.Korinćanima 4:4)
 • pod Božijom osudom (Jovan 3:36)
 • mrtvi zbog svojih grehova (Efežanima 2:1)
 • glupi, robovi grehu (Tit 3:3)
 • koji čine zle stvari (Kološanima 1:21)
 • daleko od Boga (Efežanima 2:13)
 • bez nade (Efežanima 2:12)
 • koji hodaju u tami (Jovan 8:12)

Sad kada smo hrišćani

Od trenutka kada prihvatimo Isusa u naš život, mi imamo novi odnos sa Bogom i novi život. Evo kako nas Biblija opisuje sada kada imamo Hrista u svom životu. Mi smo:

 • u miru sa Bogom (Rimljanima 5:1)
 • deca Božija (Jovan 1:12)
 • potpuno oprošteni (Kološanima 1:14)
 • približeni Bogu (Efežanima 2:13)
 • zapečaćeni Svetim Duhom (Efežanima 1:13)
 • više ne živimo u tami (Efežanima5:8)
 • pripadnici Njegovog kraljevstva (Kološanima 1:13,14)
 • voljeni od Boga (1.Jovanova 4:9,10; Jovan 15:9)
 • dat nam je večni život (Jovan 3:16)
 • bezbedni u Božijoj ljubavi (Rimljanima 8:38,39)
 • spašeni milošću (Efežanima 2:8,9)
 • Hrist prebiva u našim srcima (Efežanima 3:17)
 • Božiji izabranici (Efežanima 1:4,5)
 • prešli iz smrti u život (Jovan 5:24)
 • živi u Hristu (Efežanima 2:15)
 • pravedni u Božijim očima (2.Korinćanima 5:21)
 • oni koje vodi brižni Pastir (Jovan 10:27)

Isus je rekao: "... i koji dolazi k meni neću ga isterati napolje." (Jovan 6:37). On to dalje opisuje govoreći: " I ja ću im dati život večni, i nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje. Otac moj koji mi ih dade veći je od svih; i niko ih ne može oteti iz ruke Oca mog. Ja i Otac jedno smo." (Jovan 10:28-30). On nas drži sigurno.

Dalje, možemo biti mirni " uzdajući se u ovo isto da će Onaj koji je počeo dobro delo u vama dovršiti ga do dana Isusa Hrista." (Filipljanima 1:6)

Isus je u potpunosti platio za naše grehe; i kada Mu jednom zahvalimo na tome primivši Ga u svoj život u želji da naš život bude Njegov, On nas onda čini Njegovom decom, daje nam potpuno oproštenje i prihvatanje s Njim.

Naš odnos je zaštićen

Ovaj odnos je zaštićen ne zbog onoga što radimo, već zbog Božijeg karaktera i Isusove smrti umesto nas. Isus je otkupio naš odnos s Njim, ukidajući kaznu greha koja je stajala između nas i Boga. Tako postajemo Njegova deca, kojima je oprošteno, koja prebivaju u Njemu i koji su proglašeni pravednima u Njegovim očima, jer Isus pokriva naše grehe. Nažalost, i dalje ćemo grešiti. I dalje ćemo često odlučiti da radimo stvari po svom umesto po Božjem. Ali ovo ne menja sigurnost našeg odnosa sa Hristom. Sigurni smo u ovom odnosu zbog onoga što Bog kaže o njemu. " Opravdavši se, dakle, verom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svog Isusa Hrista," (Rimljanima 5:1)

Spasenje kroz Isusa Hrista je isključivo dar Božiji, koji je jednom primljen verom. U tom trenutku započeli smo odnos sa Bogom koji traje večno. Naš odnos sa Hristom ne zavisi od lične svetosti, stepena vere i požrtvovanosti, dobrih dela ili verskih postupaka. Bog nije zamislio da naš fokus bude na našem učinku, nego žudi da se usredsredimo na Isusa.

Za razliku od drugih odnosa koje imamo na ovom svetu naš odnos sa Bogom je siguran, jer nas je prvo On doveo u ovaj odnos a ne mi Njega, i jer je veran da nas sačuva za večni život. 1.Korinćanima 1:9 kaže:" Veran je Bog koji vas pozva u zajednicu Sina svog Isusa Hrista, Gospoda našeg."