×
TRAŽI

Na koji način mi je oprošteno?

Kako mogu da znam da mi je Bog stvarno oprostio?

Da biste bili sigurni u Božije oproštenje, treba da razumete Isusovu smrt na krstu.

U Kološanima 1 piše da je kroz Isusa " sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza Nj i za Nj sazda." " Koji je obličje Boga što se ne vidi,... Nj useli sva punina, I kroza Nj da primiri sve sa sobom,... A sad vas primiri u telu mesa Njegovog smrću Njegovom, da vas svete i bez mane i bez krivice izvede preda se;..."

Kada je Isus umro na krstu, da li je znao za vaše grehe?

Da li mislite da vas je već tada poznavao? Da li je znao za stvari koje ste već uradili ili koje ćete tek da uradite u svom životu, a koje će biti pogrešne u Njegovim očima? Da, naravno. On vas je stvorio. On vas blisko i veoma dobro poznaje. On zna vašu prošlost, sadašnjost i budućnost.

On, koji je stvorio ceo svet, je bio u potpunosti svestan vaših greha dok je patio i visio na krstu. I vaš greh Mu je naneo udarce biča po leđima. Vaš greh Ga je takođe opteretio dok je trpeo zbog eksera sa kojima je bio prikucan na krst. Da li je uzeo na Sebe kaznu koju vi zaslužujete i da li je platio umesto vas? Da, jeste.

Da li je ovo bilo fer? Nije. Da li je ovo istina? Jeste.

Mi ne možemo da zaradimo Božije oproštenje, niti da Mu isplatimo dug za naše grehe. Verujete li da je Isus umro na krstu za vaše grehe? Ako da, onda znajte da su oni isplaćeni. Ali ako osećate da i vi trebate da ih isplatite, onda negirate Isusovu smrt na krstu za vas. Time zapravo kažete da Njegova patnja i smrt nise bile dovoljne i da On nije ništa postigao Svojom smrću. Ako razmišljate na ovaj način, onda vi sebe činite svojim spasiteljem, umesto Isusa.

Isus ne želi vašu patnju, nego vašu veru u Njega. Umesto da osećate da morate oponašati krst, vi ga iskoristite ... verujete u ono što je Isus učinio za vas i zahvalite Mu za Njegov krst!

Da li želite da budete pravedni pred Bogom? Onda prihvatite pravednost koju je Isus stekao za vas.

Savremeni prevod jasno kaže - u Rimljanima 3:23-26:

"Jer svi su sagrešili i ne odražavaju Božju slavu, a dar je to što su njegovom blagodaću proglašeni pravednima zbog toga što su oslobođeni otkupninom koju je platio Hristos Isus. Njega je Bog postavio kao žrtvu kojom je pomirio sa sobom one koji veruju u Hristovu krv. Učinio je to kako bi pokazao svoju pravednost, jer je u svojoj uzdržljivosti opraštao grehe počinjene u prošlosti. Hteo je [Bog] da pokaže svoju pravednost u sadašnje vreme - da bude pravedan i onda kad proglašava pravednim onoga ko veruje u Isusa."

Setite se šta je Jovan Krstitelj objavio gomili u vezi Isusa: " Evo Jagnjeta Božijeg koje odnosi greh sveta!"

Jednom kada počožite svoju veru u Isusa kao svog Spasitelja i pozovete Ga u vaš život da vas vodi i radi u vašem životu na način koji On želi, u tom trenutku stičete odnos sa Njim koji uključuje: Njegovo oproštenje, odnos s Njim koji traje večno i Njegova pravednost vam biva data.

Pošto je Isus umro za vaše grehe, a vi Mu verujete, imate Njegovo oproštenje.

Rimljanima 5:1 - " Opravdavši se, dakle, verom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svog Isusa Hrista," Ovo se ne menja. Ovo nije prestalo da važi ponovo zgrešite. Isus je znao za SVE vaše grehe kada je umro na krstu.

Efežanima 1:7 - " U kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom, i oproštenje greha, po bogatstvu blagodati Njegove,"

Psalam 103:12 - " Koliko je istok daleko od zapada, toliko udaljuje od nas bezakonja naša."

1.Jovanova 2:1,2 - " Dečice moja! Ovo vam pišem da ne grešite; i ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista pravednika, I On očišća grehe naše, i ne samo naše nego i svega sveta."

2.Korinćanima 5:18,19,21 - " Ali je sve od Boga, koji pomiri nas sa sobom kroz Isusa Hrista...Bog beše u Hristu, i svet pomiri sa sobom ne primivši im grehe njihove... Jer Onog koji ne znaše greha nas radi učini grehom, da mi budemo pravda Božija u Njemu."

Izaija 43:25 - "Ja, ja sam brišem tvoje prestupe sebe radi, i grehe tvoje ne pominjem." Gresi se više ne „čuvaju u evidenciji“, zapis je izbrisan, uništen. Bog ne može da „zaboravi“ ljudske greške, ali odlučuje da ih se „ne seća“.

Rimljanima 8:1 - " Nikakva, dakle, sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu nego po Duhu."

Rimljanima 5:1 - " Opravdavši se, dakle, verom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svog Isusa Hrista,"