×
TRAŽI

Božija milost

Kako se odnositi prema Bogu, počivajući u Božijoj milosti i ljubavi …

Ovaj članak je napisan za vernike koji žele ugoditi Bogu, ali se bore sa neuspehom i osećanjem osude. Razumevanje Božije blagodati je presudno za radostan život i za to da uvek budemo u stanju da se približimo Bogu, znajući za Njegovu ljubav prema nama.

Jedini način da kao vernici živimo sa mirom i radošću je da verujemo u Isusa, ne samo radi spasenja, već i radi našeg posvećenja.

Isus je uvek put, istina, život. On je Onaj u kome je naša vera; ne u nama samima, ne u metodama, niti doktrini. On traži od nas da se i dalje oslanjamo na Njega. Jevrejima 12:2 nam daje utešnu poruku da je Isus savršitelj naše vere.

Sledeći stihovi iz Svetog Pisma će vam pomoći da shvatite koliko naša vera mora počivati u Isusu, a ne u nama samima. Pokazaće vam šta je On učinio za nas i u šta želi da verujemo.

Tako živimo slobodno, prihvaćeni od strane Njega, po Njegovoj milosti.

Molimo vas pročitajte ove stihove. Slediće dijagram koji će vam pomoći da sve postane kristalno jasno.

Rimljanima 5:15-17 “Ali dar nije tako kao greh; jer kad kroz greh jednog [Adama], pomreše mnogi, mnogo se veća blagodat Božija i dar izli izobilno na mnoge blagodaću jednog čoveka, Isusa Hrista.

I dar nije kao greh jednog: jer za greh jednog bi osuđenje, a dar od mnogih grehova opravdanje.

Jer kad za greh jednog carova smrt kroz jednog, koliko će većma oni koji primaju izobilje blagodati i dar pravde u životu carovati kroz jednog Isusa Hrista!”

How you could diagram these verses.

jedan greh——► presuda———————► osuda———–► smrt

mnogo greha—► besplatan dar (krst)—–► opravdanje—–► večni život


Sledeća 4 skupa stihova pokazuju obrazac. Stihovi gde su slova obične debljine govore o našem stanju bez Hrista. Podebljanim slovima se prikazuje ono šta sada imamo zbog krsta i jer smo pod Božijom milosti.

Imajte na umu da većina podebljanih odeljaka počinje rečju „ali“. To je oštar kontrast koji odgovara gornjem dijagramu.

Ovi stihovi opisuju kako smo prebačeni sa gornje linije dijagrama koja vodi do smrti, na donju liniju dijagrama koja vodi u večni život.

1. “ Kao što stoji napisano: Ni jednog nema pravednog. Ni jednog nema razumnog, i ni jednog koji traži Boga; Svi se ukloniše i zajedno nevaljali postaše: nema ga koji čini dobro, nema ni jednog ciglog... Nema straha Božijeg pred očima njihovim...sav svet da bude kriv Bogu; Jer se delima zakona ni jedno telo neće opravdati pred Njim; jer kroz zakon dolazi poznanje greha.

A sad se bez zakona javi pravda Božija, posvedočena od zakona i od proroka; A pravda Božija verom Isusa Hrista u sve i na sve koji veruju; jer nema razlike. Jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božiju, I opravdaće se za badava blagodaću Njegovom, otkupom Isusa Hrista.Kog postavi Bog očišćenje verom u krvi Njegovoj da pokaže svoju pravdu oproštenjem pređašnjih greha; U podnošenju Božijem, da pokaže pravdu svoju u sadašnje vreme da je On pravedan i da pravda onog koji je od vere Isusove." (Rimljanima 3:10-26)


2. “I vas koji bejaste mrtvi za prestupljenja i grehe svoje, U kojima nekad hodiste po veku ovog sveta, po knezu koji vlada u vetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja; U kojima i mi svi živesmo nekada po željama tela svog, čineći volju tela i pomisli, i bejasmo rođena deca gneva, kao i ostali;

Ali Bog, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju, koju ima k nama, I nas koji bejasmo mrtvi od grehova ožive s Hristom (blagodaću ste spaseni), I s Njim vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu. Da pokaže u vekovima koji idu preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu. Jer ste blagodaću spaseni kroz veru; i to nije od vas, dar je Božji," (Efežanima 2:1-8)


3. “Jer i mi bejasmo nekada ludi, i nepokorni, i prevareni, služeći različnim željama i slastima, u pakosti i zavisti živeći, mrski budući i mrzeći jedan na drugog.

A kad se pokaza blagodat i čovekoljublje Spasa našeg Boga, Ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerođenja i obnovljenjem Duha Svetog, Kog izli na nas obilno kroz Isusa Hrista Spasitelja našeg, Da se opravdamo blagodaću Njegovom, i da budemo naslednici života večnog po nadi." (Tit 3:3-7)


4. “I vas koji ste nekad bili odlučeni i neprijatelji kroz pomisli u zlim delima,

A sad vas primiri u telu mesa Njegovog smrću Njegovom, da vas svete i bez mane i bez krivice izvede preda se;" (Kološanima 1:21-22)

Možete da napravite spisak iz ova četiri dela onoga što je bilo istina o nama pre nego što smo primili Hrista u svoj život: nismo tražili Boga; bili smo mrtvi u našim gresima; bili smo robovi raznim strastima; činili smo zla dela.

A onda napravite spisak iz ova ista četiri dela onoga što je Bog učinio za nas: opravdani smo Njegovom milošću i to je poklon; oživio nas je sa Hristom; spasao nas je; izlio je na nas Duha Svetoga; pomirio nas sa Sobom; predstavlja nas kao svete i neporočne pred Njim.

(Za moje razumevanju Božije milosti, zapisi Chuck Smith-a su mi bili od pomoći. Citiraću ga obilato u ovom članku, kao i stihove iz Svetog pisma kako biste mogli i dalje da čujete samoga Boga.)

Zašto nas Bog prihvata

" Svako od nas se može povezati sa Bogom, iako smo daleko od savršenstva ... Ne dolazimo na osnovu svoje dostojnosti, već na osnovu odnosa s Njim. “1

"...to je najveća radost u životu - iskusiti pravo zajedništvo ljubavi sa Bogom. Da znamo da je On tu za nas, da nas On voli, to je najveći izvor sigurnosti koju će ikada iko spoznati. Otkriće slavne milosti Božije je bio jedan od najvažnijih događaja tokom mog celokupnog duhovnog iskustva. Naučio sam se odnositi prema Bogu na potpuno novim osnovama: ne na osnovu mojih dela, ili moje pravednosti, nego na osnovu Božje ljubavi prema meni kroz Isusa Hrista. “2

“Odredivši nas napred kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje, Na pohvalu slavne blagodati svoje kojom nas oblagodati u Ljubaznome, U kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom, i oproštenje greha, po bogatstvu blagodati Njegove," (Efežanima 1:5-7)

“A onome koji ne radi, a veruje Onog koji pravda bezbožnika, prima se vera njegova u pravdu. Blago onima koji se oprostiše bezakonja, i kojima se gresi prikriše.” (Rimljanima 4:5,7)

"Ako se pouzdajemo da je osnova za naše zajedništvo s Bogom naša pravednost, nikada nećemo iskusiti stalan mir. [Ima mnogo pitanja: da li se puno molim, da li dovoljno čitam Bibliju, ispunjen sam Duhom, verujem Bogu, kako se odnosim prema drugima, šta je u meni: bes, sebičnost, briga itd.]

Pokušaj da se Bogu priđe na osnovu naših napora i dela predstavlja uvek borbu, stalno naprezanje, pod stalnim pritiskom. Ako ikada želimo doći do Boga da bi iskusili Njegov mir, moramo shvatiti da se ova čudesna milost Božja izliva prema nama čak i onda kada smo pokvareni i nezaslužni nje. Nakon što smo primili tu čudesnu milost Božju, taj mir Božji može da zaživi i ispuni nam srca.

Znamo da nas On voli iako smo daleko od savršenosti, iako smo podbacili... U Hristu ja posedujem apsolutno savršenu pravednost pred Bogom. Ne postoji ni jedna optužba protiv mene. U Njegovim očima sam savršen. To nikako ne znači da sam savršen čovek! To znači da je Isus Hrist savršen i da je na moj račun pripisana Njegova pravednost zbog moje vere u Njega."3

“A sad u Hristu Isusu, vi koji ste nekada bili daleko, blizu postadoste krvlju Hristovom.” (Efežanima 2:13)

" Evanđelje blagodati insistira na tome da, iako to ne zaslužujete, Bog želi da iskusite Njegovu ljubav, Njegov dodir, Moć i Njegovo pomazanje. Blagoslovi ne dolaze zbog vaših dela, oni dolaze zbog vašeg uverenja - jer imate poverenje i verujete da će vas Bog blagosloviti. "4

Živimo pod Božijom milošću a ne pod zakonom

„Odnos pun ljubavi je ono što Bog traži sa svakim od nas. Ne želi da vas veže zakonom. Želi da vas privuče Svojom ljubavlju k Sebi. Ovo je evanđelje Božije milosti, pravednosti koju nam je Bog pripisao nezavisno od zakona. “5

Strah nije Božiji način da nas motiviše na promene. Pozvao nas je u odnos pun ljubavi sa Sobom. Strah i Ljubav ne mogu koegzistirati. Ne možemo uživati u Božijoj ljubavi ako se bojimo Njegovog neodobravanja, odbijanja ili grubog postupanja prema nama. Kako On gleda na naše grehe? Kroz oproštaj zbog Isusove smrti za nas. Kaže da nas voli i želi da bez straha živimo u našem odnosu s Njim. Oprošteno nam je i voljeni smo.

“ Po tom se pokaza ljubav Božija k nama što Bog Sina svog Jedinorodnog posla na svet da živimo kroza Nj. U ovom je ljubav ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da On pokaza ljubav k nama, i posla Sina svog da očisti grehe naše... I mi poznasmo i verovasmo ljubav koju Bog ima k nama. Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji. Tim se ljubav u nama savršuje da imamo slobodu na dan sudni; jer kao što je On i mi smo na svetu ovom. U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje; jer strah ima muku. A ko se boji nije savršen u ljubavi. Da imamo mi ljubav k Njemu, jer On najpre pokaza ljubav k nama." (1.Jovanova 4:9-19)

Da, Božije zapovesti su mudre i ispravne, i mi treba da volimo druge…

" Ako ko reče: Ja ljubim Boga, a mrzi na brata svog, laža je." Za nas se lako može dokazati da smo lažovi, možda svakodnevno !, jer grešimo i ne ispunjavamo slavu Božiju. Ali to ne utiče na Božiju ljubav prema nama ili na Njegovo opraštanje prema nama.

" Zbog Hrista mi možemo iskusiti istinsko jedinstvo s Bogom. Bog nije jednog momenta blizak s nama, a onda opet udaljen sledećeg trenutka. Pa čak i ako padnemo ili bivamo još uvek slabi u toliko mnogo područja, naša pravednost pred Bogom se ne menja na osnovu našeg različitog ponašanja ili promenljivog raspoloženja. Naš odnos sa Bogom je stabilan i siguran jer se ne zasniva na nama samima ili našem učinku. Naše zajedništvo se zasniva na osnovu dela Isusa Hrista koje je učinio radi nas... Bog te voli. Toliko si mu drag da te je izabrao i pozvao da budeš Njegov zauvek, kroz čitavu večnost."6

" Kroz naše uzdanje u Njega, On nas je očistio od svih naših greha, prihvativši nas. Bog želi da izlije na nas svo bogatstvo i puninu svoje ljubavi, ne zato što mi to sve zaslužujemo, nego zato što nas on voli."7

" Mi moramo stajati čvrsto u slobodi u koju nas je Hrist postavio. Ne smemo dozvoliti da se neka osuđivačka pravila koja će dominirati uvuku u naš život [trebao bih ... moram ... da se usredsredim na sebe ... koliko vremena provodim sa Bogom, kakvu službu imam, šta radim sa svojim životom ... sva usredsređenost na sebe koja porobljava i dovodi do osećaja presude i osude što je suprotna Svetom Pismu.]

Naša pravednost se ne predodređuje na osnovu toga koliko čitamo, molimo, postimo ili dajemo. Naša pravednost se zasniva na jednostavnom poverenju - da će Isus da nas opere i očisti od naših greha, načinivši nas tako čiste u očima Oca."8

“Stojte dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi, i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti.” (Galaćanima 5:1)

Ako pokušamo da živimo u skladu sa pravilima, obavezama, standardima (koji su Božiji ili oni koje sebi postavljamo ili neko drugi), ako se usredsredimo na njih umesto na Hrista ...

" Izgubiste Hrista, vi koji hoćete zakonom da se opravdate, i otpadoste od blagodati... ko vam zabrani da se ne pokoravate istini? To odvraćanje nije od Onog koji vas pozva." (Galaćanima 5:4,7,8)

" Ako hodamo po Hristovom zapovestima, to nas neće učiniti još pravednijim, nego će nas načiniti samo srećnijim i zadovoljnima."9

Moj odnos sa Bogom mora se zasnivati na Njegovoj ljubavi prema meni, pod okriljem Njegove milosti, neprestano zahvalan na Njegovom oproštenju za meni. To me vodi do zavisnosti od Njega i omogućava mi da se usredsredim na Njega umesto na sebe. Tada sam u poziciji, o kojoj govori Efežanima 1:3-10, svesni primalac Njegove ljubavi sposoban da proživim ovaj stih:

“Da bismo bili na hvalu slave Njegove, mi koji smo se napred uzdali u Hrista,” (Efežanima 1:12)

Zašto se borimo sa prihvatanjem Božije milosti?

Ponekad je to zbog ponosa ili pak zbog razmišljanja da ćemo mi sami da zaradimo spasenje na svoj način, jer na kraju krajeva mi smo odgovorni i vredni ljudi koji dobro radimo svoj posao ... ne želimo da primimo poklon jer bismo radije primili priznanje za svoj „pošten“ trud na osnovu naših sposobnosti. Ali šta ako je Bog hteo da nam da nešto besplatno? Šta ako je na taj način želeo da izrazi Svoju ljubav?

U paraboli o zemljoposedniku ... da li bi se radnici koji su radili samo sat vremena a primili celodnevnu platu, trebali osećati krivima? Da li je to ono što je zemljoposednik želeo? Ne, želeo je da osećaju zahvalnost što su potrebe njihovih porodica podmirene. Bog ne samo da želi da iskusimo Njegovu velikodušnost, već želi i da uživamo u njoj. Ako želim da živim po Božijoj upravi, onda treba da prihvatim Njegove blagoslove, Njegovu blagodat i da osećam zahvalnost a ne krivicu. Moram uzeti svoje smernice iz Njegove perspektive, a ne iz onog što sam nasledio ili stekao vaspitanjem ili po svetskim merilima.

" Ako i dalje pokušavamo ugađati Bogu kroz našu dobrotu, naša neminovna sudbina će nam biti poraz i frustracija. Ali ako se uzdamo u Božju milost da nas ona menja i oblikuje samog Hrista u nama, tada ćemo uživati u pravom životu i miru."10

“Jer telesno mudrovanje smrt je, a duhovno mudrovanje život je i mir.” (Rimljanima 8:6)

" Neka nam On pomogne da stojimo čvrsto u Isusu Hristu i u poznavanju istine. Da bi mogli prodreti do neverovatnih dubina blagoslova i slobode što nam je Bog toliko bogato darovao. I neka bude naše to iskustvo blagoslova svaki dan, kako hodamo u Božjoj predivnoj ljubavi, stojeći čvrsto u Njegovoj slavnoj milosti."11

" Bog je u mogućnosti da izlije na nas svoju ljubav, obasipajući nas svojom nežnošću i dobrotom, da bi mogli da se zaljubimo u Njega sve više i više."12

"Ali Bog, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju, koju ima k nama, ...ožive s Hristom (blagodaću ste spaseni), I s Njim vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu. Da pokaže u vekovima koji idu preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu." (Efežanima 2:4-7)

" Naša duša može da bude preplavljena neizrecivom radošću i puno Božje slave već sada. Mi možemo iskusiti slobodu od tereta krivice i straha, jer nam je u potpunosti pripisana pravednost kroz našu veru u svršeno delo Isusa Hrista."13

" Jer carstvo Božije nije [zakon u vezi] jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome. Jer koji ovim služi Hristu ugodan je Bogu ..." (Rimljanima 14:17-18)

" Jedina odgovornost hrišćanina je da ima poverenja u Božju ljubav i milost koju mu on besplatno daje. Ova jasna poruka je u oštroj suprotnosti s učenjem koje želi od nas da verujemo Hristu i da se pridržavamo određenih pravila i nekih rituala."14

" Ako težimo ka pravednosti pred Bogom kroz svoja dela, a ne kroz veru, nalazimo se pod prokletstvom. Ne postoje izuzetci u ovome."15

" Koliko često ćeš otići u crkvu tražeći ohrabrenje, a čućeš samo o tvom neuspehu i o tome koliko je Bog verovatno razočaran tobom? Od ovakvih poruka ja samo steknem još veći kompleks krivice. Moja frustriranost se samo poveća, jer ja zaista želim Boga voleti još više, da se molim još više, i da imam dublje zajedništvo s Njim... Kako je samo drugačija poruka koju vidimo kada se okrenemo Novom Zavetu! Ona ističe ne ono što bi mi trebali raditi za Boga, nego ono što je Bog već učinio za nas!"16

" Bog je načinio Isusa grehom radi tebe, da bi ti mogao postati pravedan pred Bogom kroz Njega. Isus ti daje svoju pravednost kada ti jednostavno položiš svoju veru i uzdanje u ono delo koje je On učinio za tebe. Njegovo celo delo je protkano milošću... Bog ti je dao samo jednu jednostavnu odgovornost: da veruješ Njegovim obećanjima."17

“Jer koliko je obećanja Božijih, u Njemu su da, i u Njemu amin, Bogu na slavu kroz nas.” 2. Korinćanima 1:20

" Stoj bez kolebanja uz milost Isusa Hrista. Nemoj da te pokolebaju varljiva nastojanja da čoveku ugađaš. I neka se tvoje divljenje i u ovom danu nalazi u slavi onoga što je Isus učinio za tebe, i jedino, samo tome."18

"... vi umreste zakonu telom Hristovim, da budete drugog, Onog što usta iz mrtvih, da plod donesemo Bogu. Jer kad bejasmo u telu, behu slasti grehovne, koje zakon rađahu u udima našim da se smrti plod donosi. A sad, umrevši izbavismo se od zakona koji nas držaše, da služimo Bogu u obnovljenju Duha a ne u starini slova." (Rimljanima 7:4-6)

" Šta ćemo, dakle, reći na ovo? Ako je Bog s nama, ko će na nas? Koji, dakle, svog sina ne poštede, nego ga predade za sve nas, kako, dakle, da nam s Njim sve ne daruje? Ko će optužiti izbrane Božije? Bog koji pravda? Ko će osuditi? Hristos Isus koji umre, pa još i vaskrse, koji je s desne strane Bogu, i moli za nas? Ko će nas rastaviti od ljubavi Božije? ... Jer znam jamačno da ni smrt, ni život, ..., ni druga kakva tvar može nas rastaviti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu, Gospodu našem." (Rimljanima 8:31-39)

" Božija milost nije nadopuna našim dobrim delima. Umesto toga, Njegova blagodat pobeđuje naša loša dela, a to su naši gresi. Bog je to učinio stavljajući naše grehe na Hrista i dopuštajući da na Njega padne gnev koji smo tako bogato zaslužili. Budući da je Isus u potpunosti platio strašnu kaznu za naše grehe, Bog je mogao da nam pruži Svoju milost kroz celovito i potpuno opraštanje naših grehova. “19

Stepen našeg oproštenja:

Psalam 103:12 “Koliko je istok daleko od zapada, toliko udaljuje od nas bezakonja naša.” On uklanja naše grehe na beskrajnu udaljenosti od nas. Ako putujete u pravcu istoka, nikada ne idete zapadno. Istok i zapad se nikada ne susreću. Severni i južni se sastaju na severnom polu.

Izaija 38:17 “jer si bacio za leđa svoja sve grehe moje.”

Mihej 7:19 “Opet će se smilovati na nas; pogaziće naša bezakonja; bacićeš u dubine morske sve grehe njihove.” Nikad neće bit na površini mora. Nisu samo „ispušteni “ u more niti samo „ubačeni“.

Izaija 43:25 “Ja, ja sam brišem tvoje prestupe sebe radi, i grehe tvoje ne pominjem.” Gresi se više ne „čuvaju u evidenciji“, zapis se briše, uništava. Bog ne može da „zaboravi“ kao kada ljudi zaborave na primer zbog bolesti, nego odlučuje da se „ne seća“.

“jer gde se umnoži greh onde se još većma umnoži blagodat.” (Rimljanima 5:20)

" Ali je sve od Boga, koji pomiri nas sa sobom kroz Isusa Hrista, ... Jer Bog beše u Hristu, i svet pomiri sa sobom ne primivši im grehe njihove, ... Jer Onog koji ne znaše greha nas radi učini grehom, da mi budemo pravda Božja u Njemu." (2.Korinćanima 5:18,19,21)

“Nikakva, dakle, sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu nego po Duhu.” (Rimljanima 8:1)

"Opravdavši se, dakle, verom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svog Isusa Hrista.” (Rimljanima 5:1)

"I od punine Njegove mi svi uzesmo blagodat za blagodaću. Jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade od Isusa Hrista." (Jovan 1:16-17)

Neka vaša vera uvek ostane u Isusu i radujte se Njegovoj ljubavi, milosti i istini.

(1) Isto, str. 27 (2) Chuck Smith, Zašto milost menja sve, str. 13 (3) Isto, str. 40,41 (4) Isto, str. 119 (5) Isto, str. 157 (6) Isto, str. 164,165 (7) Isto, str. 172 (8) Isto, str. 189 (9) Isto, str. 190 (10) Isto (11) Isto, str. 195 (12) Isto (13) Isto (14) Isto, str. 213 (15) Isto, str. 214 (16) Isto, str. 216 (17) Isto (18) Isto, str. 218 (19) Jerry Bridges, Milost koja preobražava, NavPress