×
TRAŽI

Jedinstvena Božija ljubav

Odnos sa Bogom je kao nijedan drugi odnos koji ste iskusili do sada. Bog vas voli jedinstvenom ljubavlju. Ta ljubav je bezuslovna (ne zasniva se na ispunjavanju određenih uslova). Bog vas voli jednostavno samo zato jer vas voli.

" Po tom se pokaza ljubav Božija k nama što Bog Sina svog Jedinorodnog posla na svet da živimo kroza Nj. U ovom je ljubav ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da On pokaza ljubav k nama, i posla Sina svog da očisti grehe naše." (1.Jovanova 4:9-10)

On vas ne voli na osnovu vaših dostignuća. Ne možete ništa uraditi da bi vas Bog voleo više od onoga koliko vas već sada voli-i ne postoji ništa zbog čega bi vas voleo manje.On vas voli više nego što volite sebe.

Do sada ste verovatno iskusili samo uslovnu ljubav. Uslovna ljubav se zasniva na onome što radite. Budite uspešni na poslu, u timu ili u međuljudskim odnosima, i bićete „voljeni“.

Otvarajući svoj život Hristu, našli ste potpunu ljubav i prihvatanje. To je možda teško shvatiti ako se nikada do sada niste osetili u potpunosti voljenim i prihvaćenim. Ali to je prava istina! Nažalost, nećete uvek osećati da vas Bog voli. Biće perioda kada ćete uhvatiti sebe kako sumnjate ne samo u Njegovu ljubav, već i u Njegovo postojanje. Osećaćete se kao da odustajete. Ali nemojte.

Novi život koji vam je Bog dao, nije došao uređen u čipku i namirisan parfemom. Isus je započeo Svoj zemaljski život u smrdljivoj, vlažnoj štali. Okusio je stvarni život, i to će biti ukus vašeg putovanja sa Hristom - ništa čarobno, samo obećanje Njegovog prisustva s vama.

Bog kaže: " Ljubim te ljubavlju večnom, zato ti jednako činim milost." (Jeremija 31:3)

Postoji danska poslovica: " Sledeća milja je jedina koju čovek zaista mora da napravi.“ Saznanje da vas Bog voli održavaće vas kada sledeća milja izgleda nepodnošljivo dugačka: " Jer znam jamačno da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, Ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar može nas rastaviti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu, Gospodu našem." (Rimljanima 8:38-39)

Naša vera počiva na onome što nam je Bog otkrio o Sebi. On posebno želi da verujemo u Njegovu ljubav za nas i da se oslanjamo na nju:

" Mili su Gospodu oni koji Ga se boje [duboko poštuju], koji se uzdaju u milost Njegovu." (Psalam 147:11)

" Gle, oko je Gospodnje na onima koji Ga se boje, i na onima koji čekaju milost Njegovu." (Psalam 33:18)

Kralj David, kojeg je Bog nazvao „čovekom po mom srcu“1, verovao je Božijoj ljubavi: " A ja ću pevati silu Tvoju, rano ujutru glasiti milost Tvoju; jer si mi bio odbrana i utočište u dan nevolje moje. Silo moja! Tebi ću pevati, jer si Ti Bog čuvar moj, Bog koji me voli." (Psalam 59:16-17)

Da biste rasli u svom razumevanju Božije ljubavi prema vama, odvojite malo vremena tokom sledećih nekoliko nedelja i pročitajte Psalam 103, Jovan 15 i 1. Jovan 4 i zabeležite sve načine na koje je Božija ljubav opisana.

(1) Dela apostolska 13:22