×
TRAŽI

Sveti Duh u nama

Neki od nas misle: " Da je Isus ovde na zemlji i da Ga možemo videti, pratili bismo Ga kida god da ide “. Ali u Ezekijelu 36:26-27 Gospod kaže: " I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadiću kameno srce iz tela vašeg, i daću vam srce mesno. I duh svoj metnuću u vas, i učiniću da hodite po mojim uredbama i zakone moje da držite i izvršujete." Bilo je vreme kada me je trebalo podsetiti da je Njegov Duh u meni. Sećam se da sam to pročitala i danima sam se šetala okolo razmišljajući: "Njegov Duh je u meni!" Hrist je danas u meni Svojim Duhom jednako sigurno kao što je bio i sa učenicima. Neverovatno je shvatiti da Njegov Duh živi u nama a često uopšte ne obraćamo pažnju na Njega.

Gde živi Sveti Duh

1.Korinćanima 3:16 kaže: " Ne znate li da ste vi crkva Božija, i Duh Božji živi u vama?" Andrew Murray je, u svojoj knjizi Hristov Duh, „The Spirit of Christ“, dass der jüdische Tempel drei Vorhöfe hatte: den äußeren Vorhof, den inneren Vorhof und das Allerheiligste.

Murray je opisao kako su naša tela poput spoljnog dvora. Unutrašnji dvor je poput našeg uma, naše volje i naših emocija. Ali u našoj nutrini je Svetinja nad svetinjama u kojoj prebiva Duh Božji. Sveti Duh prebiva unutar našeg duha. Dakle, u tebi i u meni je Svetinja nad svetinjama. Svetinja nad svetinjama je u vama. Stih 17 ovog poglavlja kaže: " jer je crkva Božija sveta, a to ste vi." To će pomoći da vaša slika o sebi shvati da je Svetinja nad svetinjama u vama i u meni.

Kako onda održavati hram čistim? Jednom kada smo prihvatili Hrista, Hristova krv nas čisti. Kako onda održavati hram čistim? Verom. Uzimajući Boga za reč.

1.Jovanova 1:9 je stih koji volim zvati „hrišćanska sapunica.“ On kaže: "Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde."

Kada ste poslednji put oprali svoje ruke koje su zaista bile prljave, jeste li stajali iznad lavaboa i govorili: " Gde je nestala prljavština, toliko sam zabrinut zbog toga? “ Ne, niste. Verom ste prihvatili da je prljavština otišla u odvod. Nikad niste razmišljao o tome. To je ono što treba da radimo. Ako priznamo svoje grehe, On je veran; On je pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravde. Moramo da verujemo da nam je oprostio čak i ako to ne vidimo ili ne osećamo.

Sveti Duh nam uvek ukazuje na Hrista. Uvek nas upućuje na oproštaj, krst i krv Hristovu. Uvek nas upućuje na to da nema osude. Zašto? Jer Rimljanima 8:1 kaže: " Nikakva, dakle, sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu nego po Duhu."

Ali šta radi Sotona? On želi da vam oduzme mir za koji Bog kaže da je vaš. Sotona pokušava da vas natera da se osvrćete unazad i razmišljate o svom najgorem grehu. Razmišljate o tim stvarima i one vam prolaze kroz glavu kao neki film. Ono što treba da uradimo je da te grehe stavimo pod krst i kažemo: "Ovo samo dokazuje da trebam Spasitelja. Gospode, hvala što me krv Isusa Hrista čisti od svakoga greha." Razmislite o svojim gresima kroz krst i kroz krv Hristovu, i imaćete Božiji mir. Ne preispitujte stare grehe. Verujte u Božije oproštenje.

Duh Sveti nam govori

Šta je sa trenutnim gresima, gresima na koje Bog možda skreće vašu pažnju?

Način na koji Gospod dolazi do mene, više nego na bilo koji drugi način, jeste kroz moje međuljudske odnose. U životu sam imala jedan odnos koji me je mučio godinama. Bilo mi je tako teško sa ovom osobom da sam pomislila: " Ako ćeš ti biti u Nebu, onda ja ne želim ni da idem tamo. " Pokazivala sam prstom na njega. Bila sam kritična. Osuđivavala sam. Nalazila sam grešku. Nisam imala ništa dobro da kažem o njemu. I sve vreme sam opravdala sebe.

Onda me je jednog dana Gospod uputio na Luku 18:9: " A i drugima koji mišljahu za sebe da su pravednici i druge uništavahu kaza priču ovu:" Tada sam shvatila da ja ovu drugu osobu gledam s prezirom. Ovo je ta parabola koju je Isus ispričao:

" Dva čoveka uđoše u crkvu da se mole Bogu, jedan farisej i drugi carinik. Farisej stade i moljaše se u sebi ovako: Bože! Hvalim te što ja nisam kao ostali ljudi: hajduci, nepravednici, preljubočinci ili kao ovaj carinik. Postim dvaput u nedelji; dajem desetak od svega što imam, a carinik izdaleka stajaše, i ne htede ni očiju podignuti na nebo, nego bijaše prsi svoje govoreći: Bože! Milostiv budi meni grešnome."

Isus je ovako objasnio parabolu: " Kažem vam da ovaj (čovek koji je rekao: " Bože! Milostiv budi meni grešnome.") otide opravdan kući svojoj, a ne onaj. Jer svaki koji se sam podiže poniziće se; a koji se sam ponižuje podignuće se."

Kada sam ovo pročitala, rekla sam: "Oh, Gospode, ja sam poput ovog farizeja. Mrzim to. Ovu osobu gledam sa prezirom. “ Shvatila sam da moram da pogledam u svoje srce. Kad sam počela da gledam u svoje srce, videla sam ljubomoru, nedostatak ljubavi, ponos, bes, osuđivanje, upiranje prstom. I onda sam pogledala Galaćanima 5:16-23: " Velim pak: po duhu hodite, i želja telesnih ne izvršujte. Jer telo želi protiv duha, a duh protiv tela; a ovo se protivi jedno drugom, da ne činite ono šta hoćete. Ako li vas duh vodi, niste pod zakonom. A poznata su dela telesna, koja su preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost, idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, sablazni, jeresi, zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja, i ostala ovakva ... A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost, uzdržanje; na to nema zakona."

Ponekad pogledamo listu grehova i kažemo: " Pa, ja se nigde ovde ne pronalazim. " Ali da li znate šta ne uspevamo uraditi? Ne uspevamo da se proverimo kroz listu ploda Duha i da kažemo: " Kako umem da volim? Koliko sam ljubazan? Koliko sam veran? Kako sam nežan? “ Skloni smo da se merimo gresima umesto da se merimo plodom Duha.

Andrew Murray je rekao: " Kako to da postoje hrišćani koji su sveti a grubi? “ Nastavio je: " Jer oni ništa ne znaju o Duhu ljubavi. Samo Duh Sveti može proizvesti Svoju ljubav “.

Dok sam razmišljala o osobi koja me je povredila, podsetila sam se na stihove iz 1.Petrove 3:8-9: " A najposle budite svi složni, žalostivi, bratoljubivi, milostivi, ponizni; ne vraćajte zla za zlo, ni psovke za psovku; nego nasuprot blagosiljajte, znajući da ste na to pozvani da nasledite blagoslov."

Osećala sam da mi je ova osoba učinila loše stvari, da me je vređala. Ali nakon " ne vraćajte zla za zlo, ni psovke (vređanje) za psovku (vređanje)," sledi " nego nasuprot blagosiljajte, znajući da ste na to pozvani da nasledite blagoslov."

Dok sam analizirala ono što sam videla u svom srcu i priznavala da sam poput fariseja, počela sam se moliti: "Gospode, budi milostiv meni grešnoj. Gospode, hoćeš li mi, molim te, pokazati kako da blagoslovim ovu osobu? “ U to vreme sam živela u Engleskoj i u jednoj od knjižara sam videla prilično skupu knjigu za koju sam znala da će mu se zaista svideti. Kupila sam je. Sledeći put kad sam otišla u Ameriku, poklonila sam mu je. Ne mogu vam opisati kako je bio duboko dotaknut. Njemu je to značilo svet i mislim da je Bog iskoristio na moćan način ovu knjigu.

Duh Sveti će uvek biti veran da nam pokaže gde nismo poput Hrista. On je bio veran da meni pokaže gde nisam poput Hrista. Dok čitamo Božiju Reč i tražimo od Duha Svetoga da nas vodi na načine koji su Njemu ugodni, On će u našem životu roditi plod Duha: " ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost, uzdržanje".

Isus je rekao: " Kao što Otac ima ljubav k meni, i ja imam ljubav k vama; budite u ljubavi mojoj. Ovo vam kazah, da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni. " (Jovan 15:9,11)

Izdvojeno uz dozvolu iz knjige, Vera nije osećanje, od Ney Bailey.